ඔසු උයන් සඳහා පොහොර

එය ඔබගේ ම සෞඛ්ය සම්පන්න ආහාර වර්ධනය කිරීමට පැමිණි විට, එය ස්වභාවික, කාබනික පොහොර භාවිතා කිරීමට හොඳම දේ. මම කාබනික වගාව බය හිතෙන ශබ්ද කළ හැකි බව ඔබ දැන, එය පහසු පෙනෙන බැවිනි ජනතාව රසායනික දේවල් සඳහා ලඟාවීමට හැක. ඒත්, සොබා සමග වැඩ කරන, සහ උද්යාන සඳහා කාබනික පොහොර භාවිතා අපට සෞඛ්ය සම්පන්න පමණක් නොවේ, ඒක ඇත්තටම හොඳ වැඩ කරයි.

එය ඔබගේ උද්යාන පොහොසත්, කාබනික පස ගොඩනැගීමට අසීරු නොවේ. එය කළ හැකි එක් පහසු ක්රමයක් සාමාන්ය පදනම මත කොම්පෝස්ට් පොහොර හා අනෙකුත් කාබනික ද්රව්ය සමග ඔබගේ පස සංශෝධනය කිරීමට ය. පස දුෂ්කර විය යුතු නැත සංශෝධනය, කරදර වෙන්න එපා. ඔබේ පස සංශෝධනය කිරීම සඳහා ඔබ ඔසු උයන් සඳහා ස්වාභාවික, කාබනික පොහොර භාවිතා කළ හැකිය - කොම්පෝස්ට් වැනි ඔබ කරන්න හෝ ගබඩා මිලදී නම්, හෝ ඔබ විසින් පණුවා පදම් කිරීම්, දිරාපත් පොහොර, හෝ වාණිජ කාබනික උද්යානවල පොහොර වැනි නිෂ්පාදන මිලදී විය. නිරෝගී කාබනික ඔසු පොහොර වැඩෙන්න හෝ සියලු ස්වාභාවික ශාක ආහාර Sustane, පහසු ගැන කතා මෙන් ඔබ පවා කාබනික ඔසු උයන පොහොර මිලදී ගත හැකි!

අදාළ තැපැල්: සෑම නව එළවළු උයන් දැන ගැනීමට අවශ්ය 6 දේවල්

, වෙළෙඳපොළ මත කාබනික උද්යානවල පොහොර සඳහා පුදුම විකල්ප ටොන් මේ දවස් වන අතර, ඔවුන් භාවිතා කිරීමට සුපිරි පහසු වේ. ඔබ සිටුවීමට පෙර උයනට කාබනික මන්දගාමී නිදහස් පොහොර එකතු කළ හැකි හෝ ඔබේ ඖෂධ පැළෑටි පාදම වටා එය ඉසිය යුතු ය සහ පස එය රෝගවලට ප්රතිකාර. කවර ක්රමයක්, ඔබේ පැළෑටි එකතු පෝෂණය ඉතා ප්රයෝජනවත් වනු ඇත.


පළ කාලය: මාර්තු-05-2018
WhatsApp Online Chat !