මේ වසරේ වඩා හොඳ #herbs වර්ධනය කිරීමට අවශ්යද? අපගේ ඇමී සඳහා යම් යම් මහා අදහස් ඇති 

වර්ධනය වන පැළෑටි සමානව බෙදාහදා ගැනීම අරක්කැමියන් හා Gardeners සඳහා ජනප්රිය විනෝදාංශයක් වේ. මම අවංකවම හඳුනා පිටතට ගමන් ඔබේ වට්ටෝරු උයනේ සිට නැවුම් සඳහා අවශ්ය ඕනෑම ඔසු අස්වනු අදහස ආදරය කරන්නේ නැහැ සිටින අදහස් කරන්නේ? පැළෑටි ගැන හොඳම දේවල් එක් ඔවුන් වර්ධනය ඔවුන් සුපිරි පහසු කරයි වන ඉතා අඩු නඩත්තු ශාක, යන්න වේ. ඔබ සාමාන්යයෙන් ඔසු උයන් සඳහා පොහොර ඕනෑවට වඩා සමලුවට කිරීමට අවශ්ය නොවන නමුත්, පැළෑටි දැන් සහ පසුව ආහාර ප්රතිලාභ නැහැ.


Post time: Jul-10-2018
WhatsApp Online Chat !